Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127089 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 75 ms 340 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hồng Quang 2024-01-23 15:16:56
#76339 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 60 ms 452 K C++ 11 / 1 K truongjr 2022-03-03 18:31:12
#35269 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 219 ms 1756 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-18 15:56:00
#23471 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 110 ms 420 K C++ 14 / 1 K zero 2020-12-20 9:07:14
#111187 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 39 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 984 B Durex+_+ 2022-12-16 8:29:51
#5688 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 137 ms 600 K C++ 14 / 953 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-13 17:14:49
#57634 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 35 ms 364 K C++ 11 / 845 B hihihi1 2021-11-15 12:25:20
#4249 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 63 ms 380 K C++ 14 / 818 B Trùm CUỐI 2020-02-25 21:56:49
#81383 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 44 ms 268 K C / 736 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 6:13:07
#91025 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 296 ms 480 K C++ / 683 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-03 9:52:58
#40024 #622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D Accepted 100 58 ms 220 K C / 645 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:09:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: