Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 27 44.44%