Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%