Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 208 401 51.87%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 134 274 48.91%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%