Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%