Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%