Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%