Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 87 214 40.65%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 196 45.92%