Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 125 271 46.13%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 116 351 33.05%