Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 95 274 34.67%