Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 51 189 26.98%