Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 44 175 25.14%