Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
615 BEGIN9 20 87 22.99%