Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
675 COUNTK 0 4 0.00%
603 COLOR 17 35 48.57%