Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%