Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%