Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 84 59.52%