Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 39 56 69.64%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%