Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%