Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%