Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
1186 CNET - Nối mạng 2 18 11.11%