Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%