Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%