Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
2306 HAINAO 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2083 AUTOMATON 0 0 -
2099 TROJKE 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
2179 OLYMPICS 0 0 -
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
2211 DWARVES 0 0 -
2227 XOR 0 0 -
2243 FOREVER 0 1 0.00%
2259 DELCOL 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2291 DOIKHANG 0 0 -
2323 LISTGAME2 0 0 -