Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2189 TWODOGS 0 0 -
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
2273 VANG 0 0 -
2104 WEALTHY 0 0 -
2242 WINDOWS 0 0 -
2201 WIZARDS 0 0 -
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
2190 WORKSTATION 0 0 -
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
2227 XOR 0 0 -
2345 XOROCC 2 32 6.25%
2150 XYZ 0 0 -
2324 ZERO 0 19 0.00%