Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 118 38.14%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 132 25.00%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 383 49.35%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 62 151 41.06%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 33 94 35.11%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 46 13.04%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
5148 Traveling - Du lịch 39 85 45.88%