Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2115 SEATING 1 2 50.00%
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
2113 RECRUIT 0 3 0.00%
2112 PAINTAB 0 3 0.00%
2111 LEASTTURN 0 3 0.00%
2110 GEMS 0 5 0.00%
2109 LAMP 0 4 0.00%
2108 HTAB 0 4 0.00%
2107 DICE 5 10 50.00%
2106 CLIS 0 3 0.00%
2105 BALL 2 2 100.00%
2104 WEALTHY 0 5 0.00%
2103 TRANSFORM 0 2 0.00%
2102 SUM2D 0 3 0.00%
2101 ODD 3 23 13.04%
2100 MUTATION 0 2 0.00%
2099 TROJKE 0 2 0.00%
2098 SUMXOREZ 0 3 0.00%
2097 HRPA 0 2 0.00%
2096 GARDEN 0 1 0.00%
2095 FONTAN 0 3 0.00%
2094 ENCODING 0 3 0.00%
2093 DIFFERENCE 0 3 0.00%
2092 COUNTTREE 0 3 0.00%
2091 BIT1 0 5 0.00%