Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2012 NUMBER 0 0 -
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2006 JUMPER 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2004 HAMILTON 0 0 -
2003 HACK 1 2 50.00%
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 7 27 25.93%
2000 APPLE 2 9 22.22%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 1 3 33.33%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 0.00%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 1 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%