Tên đăng nhập

31tranhoangson

Họ và tên

Trần Hoàng Sơn

Email

laidai1422@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-29 15:08:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500