Tên đăng nhập

sonph301

Họ và tên

Phạm Hồng Sơn

Email

sonph5017@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-03 1:33:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500