Tên đăng nhập

K25TO16

Họ và tên

Hoàng Trung Kiên

Email

mcxgamez1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-02 7:21:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500