Tên đăng nhập

Captainpoo

Họ và tên

1213

Email

donhatnam2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-06 7:50:20

Bài tập đã đạt

1 2 9 181

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500