Tên đăng nhập

KrynStackkk

Họ và tên

HnihT

Email

letruongthinh1712@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-14 12:18:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500