Tên đăng nhập

ttxsh09

Họ và tên

Ng Thanh TRúc

Email

inhoshigacha@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-07 12:31:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500