Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1059 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 42 ms 380 K C++ / 1 K noname 2019-12-21 2:46:51
#56743 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 47 ms 444 K C++ 14 / 471 B An Khánh Nguyễn 2021-11-12 1:53:02
#1265 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 51 ms 384 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-21 15:42:03
#56740 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 54 ms 416 K C++ 14 / 779 B Khổng Ngọc Anh 2021-11-12 1:40:59
#21525 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 55 ms 508 K C++ 11 / 772 B Đặng Tiến Dũng 2020-12-13 15:36:46
#56748 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 55 ms 392 K C++ 14 / 448 B THD 2021-11-12 2:03:33
#210 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 57 ms 268 K Pascal / 259 B Chùm CUỐI 2019-12-12 16:21:03
#75903 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 65 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 470 B Trần Khắc Triều 2022-02-27 10:22:34
#71966 #1017. CUT - Chia quà Accepted 100 67 ms 380 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:31:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: