Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#17090 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 150 ms 868 K C++ 17 / 996 B Trùm CUỐI 2020-11-26 10:44:35
#17093 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 155 ms 1536 K C++ / 982 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-26 10:46:32
#96999 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 156 ms 1536 K C++ 17 / 1 K Lê Tùng Lâm 2022-10-29 4:01:53
#16659 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 157 ms 1124 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-25 4:33:37
#17206 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 157 ms 896 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-27 3:32:09
#38613 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 161 ms 960 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-06-08 16:32:55
#97001 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 161 ms 1536 K C++ 17 / 1004 B meow 2022-10-29 4:02:42
#96997 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 171 ms 1620 K C++ 17 / 818 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-29 4:00:26
#97000 #1120. QUEUE - Xếp hình chữ nhật Accepted 100 175 ms 1476 K C++ / 957 B HieuLe 2022-10-29 4:01:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: