Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74129 #1158. BITFUN Accepted 100 79 ms 1228 K C++ 17 (Clang) / 99 K Hoang Dinh Vinh Hoang 2022-02-18 8:14:14
#72732 #1158. BITFUN Accepted 100 119 ms 1224 K C++ 17 / 99 K Jarvis Celsius 2022-02-11 14:33:13
#72644 #1158. BITFUN Accepted 100 123 ms 1244 K C++ 17 / 99 K Hà Xuân Thiện 2022-02-11 9:42:55
#72531 #1158. BITFUN Accepted 100 124 ms 1244 K C++ 14 / 99 K Nguyễn Quang Thắng 2022-02-11 9:19:05
#72546 #1158. BITFUN Accepted 100 178 ms 2428 K C++ 17 / 984 B Nguyễn Văn Hưng 2022-02-11 9:35:05
#66329 #1158. BITFUN Accepted 100 230 ms 3536 K C++ 17 / 3 K halone 2021-12-24 16:08:09
#107434 #1158. BITFUN Accepted 100 270 ms 4236 K C++ 17 / 6 K Lê Hữu Hòa 2022-12-03 8:52:35
#66515 #1158. BITFUN Accepted 100 494 ms 3636 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-12-28 2:00:16
#107646 #1158. BITFUN Accepted 100 536 ms 11080 K C++ 17 / 3 K Vũ Minh Phương 2022-12-05 2:02:48
#72752 #1158. BITFUN Accepted 100 923 ms 3512 K C++ 11 / 1 K ABCDEF1999 2022-02-11 16:02:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: