Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BEAULC01.in BEAULC01.out
BEAULC02.in BEAULC02.out
BEAULC03.in BEAULC03.out
BEAULC04.in BEAULC04.out
BEAULC05.in BEAULC05.out
BEAULC06.in BEAULC06.out
BEAULC07.in BEAULC07.out
BEAULC08.in BEAULC08.out
BEAULC09.in BEAULC09.out
BEAULC10.in BEAULC10.out
BEAULC11.in BEAULC11.out
BEAULC12.in BEAULC12.out
BEAULC13.in BEAULC13.out
BEAULC14.in BEAULC14.out
BEAULC15.in BEAULC15.out
BEAULC16.in BEAULC16.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 458 K
BEAULC01.in 50 B
BEAULC01.out 2 B
BEAULC02.in 68 B
BEAULC02.out 2 B
BEAULC03.in 5 K
BEAULC03.out 3 B
BEAULC04.in 5 K
BEAULC04.out 3 B
BEAULC05.in 49 K
BEAULC05.out 4 B
BEAULC06.in 98 K
BEAULC06.out 5 B
BEAULC07.in 195 K
BEAULC07.out 4 B
BEAULC08.in 488 K
BEAULC08.out 4 B
BEAULC09.in 488 K
BEAULC09.out 4 B
BEAULC10.in 488 K
BEAULC10.out 4 B
BEAULC11.in 488 K
BEAULC11.out 4 B
BEAULC12.in 488 K
BEAULC12.out 4 B
BEAULC13.in 488 K
BEAULC13.out 4 B
BEAULC14.in 488 K
BEAULC14.out 4 B
BEAULC15.in 488 K
BEAULC15.out 6 B
BEAULC16.in 488 K
BEAULC16.out 10 B