Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9392 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 136 ms 2304 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-07 16:53:29
#146482 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 166 ms 2228 K C++ 17 / 827 B Quốc Hưng 2024-04-19 14:26:22
#38591 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 169 ms 2296 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-06-08 13:23:09
#11443 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 171 ms 2296 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-24 9:46:20
#65786 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 173 ms 4100 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-12-22 8:24:16
#139563 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 177 ms 4056 K C++ 17 / 2 K quangnopro 2024-03-09 8:07:27
#146422 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 181 ms 4076 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Văn Tâm 2024-04-19 7:48:16
#27513 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 185 ms 4052 K C++ 17 / 931 B Le Doan Kien Trung 2021-02-07 8:32:49
#11435 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 192 ms 2556 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-24 9:27:22
#65758 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 201 ms 4108 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-12-22 7:23:04
#11483 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 208 ms 4056 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-25 5:40:11
#106276 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 236 ms 7368 K C++ 17 / 3 K Vũ Minh Phương 2022-11-29 8:23:08
#106142 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 262 ms 8984 K C++ 17 / 2 K Lê Hữu Hòa 2022-11-29 4:48:30
#27506 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 648 ms 2268 K C++ 17 / 873 B Tran Quoc Thai 2021-02-07 7:40:37
#27554 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 648 ms 1760 K C++ 11 / 801 B Đào Thị Tuyết Như 2021-02-09 2:17:33
#27512 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 649 ms 4216 K C++ 17 / 892 B bui quang minh 2021-02-07 7:57:37
#27535 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 650 ms 2300 K C++ 17 / 857 B Phạm Thùy Linh 2021-02-08 6:15:00
#52014 #1256. TIME - Thời gian trung bình Accepted 100 689 ms 2256 K C++ 14 / 710 B Wu Nguyen 2021-10-19 8:49:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: