Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TIME10.in TIME10.out
TIME11.in TIME11.out
TIME12.in TIME12.out
TIME13.in TIME13.out
TIME14.in TIME14.out
TIME15.in TIME15.out
TIME16.in TIME16.out
TIME17.in TIME17.out
TIME18.in TIME18.out
TIME19.in TIME19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
TIME10.in 13 B
TIME10.out 1 B
TIME11.in 13 B
TIME11.out 1 B
TIME12.in 12 B
TIME12.out 1 B
TIME13.in 1 K
TIME13.out 10 B
TIME14.in 10 K
TIME14.out 11 B
TIME15.in 101 K
TIME15.out 12 B
TIME16.in 101 K
TIME16.out 12 B
TIME17.in 1015 K
TIME17.out 13 B
TIME18.in 2 M
TIME18.out 14 B
TIME19.in 2 M
TIME19.out 14 B