Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#143453 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 375 ms 5208 K C++ 11 / 7 K Durex+_+ 2023-07-21 8:28:39
#87255 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 391 ms 5116 K C++ 17 / 9 K Trần Hữu Bách 2022-07-11 7:58:26
#9795 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 411 ms 5120 K C++ 17 / 6 K Trùm CUỐI 2020-10-13 15:31:27
#72485 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 418 ms 5156 K C++ 14 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-11 6:53:00
#76051 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 504 ms 5092 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2022-03-01 3:17:38
#142180 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 10033 ms 8252 K C++ 17 / 3 K Kiệt Lặc 2023-07-06 17:27:41
#137712 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 10082 ms 8300 K C++ 14 / 3 K Phan Thien Hue 2023-05-11 14:15:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: