Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#80772 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 385 ms 5152 K C++ 11 / 9 K Durex+_+ 2022-04-08 7:46:44
#87255 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 391 ms 5116 K C++ 17 / 9 K Trần Hữu Bách 2022-07-11 7:58:26
#9795 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 411 ms 5120 K C++ 17 / 6 K Trùm CUỐI 2020-10-13 15:31:27
#72485 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 418 ms 5156 K C++ 14 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-11 6:53:00
#76051 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 504 ms 5092 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2022-03-01 3:17:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: