Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#229 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 760 ms 9804 K C++ 17 / 4 K Trùm CUỐI 2019-12-13 2:43:23
#72484 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 559 ms 5116 K C++ 14 / 9 K nguyen khac thu 2022-02-11 6:52:43
#65254 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 550 ms 5064 K C++ 17 / 9 K Durex-_- 2021-12-18 13:26:28
#76051 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 504 ms 5092 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2022-03-01 3:17:38
#87255 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 391 ms 5116 K C++ 17 / 9 K Trần Hữu Bách 2022-07-11 7:58:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: