Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#230 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 647 ms 6264 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2019-12-13 2:44:16
#44608 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 453 ms 5080 K C++ 17 / 6 K Durex-_- 2021-08-19 10:06:51
#76051 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 504 ms 5092 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2022-03-01 3:17:38
#72485 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 418 ms 5156 K C++ 14 / 6 K nguyen khac thu 2022-02-11 6:53:00
#87255 #127. MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng Accepted 100 391 ms 5116 K C++ 17 / 9 K Trần Hữu Bách 2022-07-11 7:58:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: