Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13694 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 906 ms 20544 K C++ 17 / 954 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-07 16:16:56
#13698 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 919 ms 23588 K C++ 14 / 956 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-07 16:41:20
#13699 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 1061 ms 21284 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Hải Phong 2020-11-07 16:46:05
#13700 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 1038 ms 21268 K C++ 14 / 802 B Phạm Thế Phong 2020-11-07 17:04:35
#14110 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 990 ms 20528 K C++ 14 / 658 B Trần Minh Sáng 2020-11-10 15:02:53
#17871 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 995 ms 20544 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2020-11-30 2:31:46
#53635 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 782 ms 5256 K C++ 14 / 496 B Duong Thao 2021-10-28 2:52:23
#53654 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 1039 ms 21500 K C++ 14 / 674 B THD 2021-10-28 3:27:15
#53792 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 2292 ms 18236 K C++ 14 / 748 B An Khánh Nguyễn 2021-10-29 13:13:02
#59323 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 1084 ms 21248 K C++ 14 / 1 K Khổng Ngọc Anh 2021-11-24 11:42:32
#70933 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 1162 ms 27452 K C++ 11 / 1004 B Irelia 2022-01-28 14:52:42
#70950 #1292. BUREAUC - Quan liêu Accepted 100 821 ms 5188 K C++ 17 / 568 B hihihi1 2022-02-04 13:47:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: