Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72246 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 643 ms 4704 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:17
#42920 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 653 ms 4864 K C++ / 2 K halone 2021-07-22 17:08:48
#14663 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 654 ms 4992 K C++ 14 / 3 K Bùi Huy Dược 2020-11-12 12:33:27
#42977 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 667 ms 11880 K C++ 17 / 3 K Beatles 2021-07-23 14:49:12
#155119 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 673 ms 6968 K C++ 17 / 3 K Trịnh Văn Sơn 2024-06-19 14:53:07
#154961 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 679 ms 9512 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hải Anh 2024-06-18 11:08:33
#14778 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 683 ms 9272 K C++ 17 / 4 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-12 18:18:57
#42894 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 699 ms 6860 K C++ 17 / 3 K DD 2021-07-22 8:41:28
#42917 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 710 ms 4864 K C++ / 3 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-07-22 16:44:43
#43011 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 719 ms 7200 K C++ 14 / 3 K phamanducvinh 2021-07-24 9:54:53
#14766 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 740 ms 17180 K C++ 14 / 2 K Nguyen Van Thang 2020-11-12 16:32:46
#15161 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 770 ms 13112 K C++ 14 / 3 K Phạm Thế Phong 2020-11-14 14:20:54
#14675 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 792 ms 25088 K C++ 17 / 3 K nhdandz 2020-11-12 13:39:15
#14647 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 827 ms 9300 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-12 12:00:11
#14973 #1376. TOUR - Hành trình du lịch Accepted 100 1240 ms 37052 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2020-11-13 12:06:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: