Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#119705 #1462. CITIES Accepted 100 4190 ms 26844 K C++ 17 (Clang) / 6 K Nguyễn Sơn Giang 2023-02-11 2:47:34
#88500 #1462. CITIES Accepted 100 4499 ms 29008 K C++ 17 / 2 K lto5 2022-07-28 13:27:25
#17194 #1462. CITIES Accepted 100 4532 ms 16092 K C++ 17 / 4 K Bùi Huy Dược 2020-11-26 15:46:14
#17081 #1462. CITIES Accepted 100 4609 ms 28248 K C++ 14 / 3 K Nguyen Van Thang 2020-11-26 10:31:17
#45195 #1462. CITIES Accepted 100 4662 ms 17148 K C++ 17 / 4 K acyme_nom 2021-08-24 16:55:54
#45626 #1462. CITIES Accepted 100 5003 ms 28252 K C++ 14 / 2 K ttnl1128 2021-08-27 3:47:50
#21394 #1462. CITIES Accepted 100 5057 ms 32080 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-12 14:36:12
#45230 #1462. CITIES Accepted 100 5106 ms 28304 K C++ 14 / 3 K kain 2021-08-25 2:49:11
#45194 #1462. CITIES Accepted 100 5122 ms 28296 K C++ 17 / 3 K Wai 2021-08-24 16:43:19
#119821 #1462. CITIES Accepted 100 5358 ms 53080 K C++ 17 / 3 K asd 2023-02-11 3:21:40
#17196 #1462. CITIES Accepted 100 6481 ms 27092 K C++ 17 / 5 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-26 18:40:35
#18628 #1462. CITIES Accepted 100 6528 ms 27200 K C++ 14 / 21 K Just a Shrimp 2020-12-03 9:16:02
#119865 #1462. CITIES Accepted 100 9086 ms 70652 K C++ 14 / 4 K than dang khoi 2023-02-11 4:19:11
#120187 #1462. CITIES Accepted 100 18443 ms 43104 K C++ 17 / 4 K Dương Quốc Chính 2023-02-11 21:53:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: