Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#90979 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 546 ms 13016 K C++ 17 / 2 K Shin 2022-09-02 16:50:03
#85456 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 550 ms 12832 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-06-11 2:51:36
#91182 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 600 ms 11504 K C++ 17 / 4 K Hades 2022-09-06 15:04:08
#91045 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 650 ms 11604 K C++ 17 / 3 K bủhhhhhhhhhhhh 2022-09-03 14:14:14
#127173 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 655 ms 20460 K C++ 11 (Clang) / 3 K Hoc Sinh Lao Cai 2023-03-15 7:42:57
#127127 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 759 ms 11004 K C++ 17 / 3 K quynh 2023-03-14 18:06:01
#127055 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 1071 ms 1148 K C++ 17 / 686 B ngnphhayvy 2023-03-14 8:53:10
#127060 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 1341 ms 66516 K C++ 17 / 2 K Võ Ngọc Sinh 2023-03-14 9:01:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: