Tên đăng nhập

NguyenPhucThang

Họ và tên

Nguyen Phuc Thang

Email

nguyenphucthanglop9a3ltk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-27 16:34:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500