Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#90980 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 586 ms 13024 K C++ 17 / 2 K Shin 2022-09-02 16:51:53
#85456 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 550 ms 12832 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-06-11 2:51:36
#91045 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 650 ms 11604 K C++ 17 / 3 K bủhhhhhhhhhhhh 2022-09-03 14:14:14
#91182 #1583. CONSTRUCT - Làm đường Accepted 100 600 ms 11504 K C++ 17 / 4 K Hades 2022-09-06 15:04:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: