Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47450 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 133 ms 1908 K C++ 11 (NOI) / 547 B Durex+_+ 2021-09-12 5:42:39
#137968 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 134 ms 1880 K C++ 11 (NOI) / 547 B R 2023-05-13 8:49:55
#54387 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 283 ms 3416 K C++ 11 / 444 B hihihi1 2021-11-01 13:38:06
#77998 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 286 ms 1104 K C++ 11 / 514 B KIN 2022-03-19 12:07:31
#50995 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 288 ms 1956 K C++ / 420 B Onii Chan 2021-10-13 3:17:24
#4262 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 294 ms 768 K C++ / 894 B Takce 2020-02-26 2:28:54
#3525 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 298 ms 772 K C++ / 707 B Phạm Thế Phong 2020-01-15 9:40:51
#61610 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 303 ms 764 K C++ 17 / 587 B Vũ Đức Thuận 2021-12-08 9:36:22
#62643 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 330 ms 1108 K C++ / 469 B Vũ Giang 2021-12-14 2:55:01
#63597 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 336 ms 2584 K C++ 11 / 1017 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:25:55
#4986 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 485 ms 39504 K C++ 17 / 701 B Lemon Garden 2020-03-23 9:49:55
#80497 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 613 ms 1136 K C++ / 317 B Đỗ Việt Cường 2022-04-05 8:20:52
#73450 #361. CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ Accepted 100 1321 ms 28088 K Python 3 / 188 B tranminhprvt01 2022-02-15 10:31:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: