Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57518 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 80 ms 6424 K C++ / 747 B hihihi1 2021-11-15 11:39:05
#12126 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 91 ms 6524 K C++ 17 / 757 B Phạm Thế Phong 2020-10-27 15:14:57
#12448 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 96 ms 6508 K C++ 17 / 735 B Trùm CUỐI 2020-10-28 7:01:52
#44265 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 98 ms 6388 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 16:25:00
#76211 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 112 ms 6424 K C++ / 747 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 11:14:09
#48957 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 943 ms 22904 K C++ 14 / 843 B always tle 2021-09-25 5:01:43
#8551 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 970 ms 22872 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-13 4:51:20
#48953 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 988 ms 23084 K C++ 17 / 835 B anh khoa 2021-09-25 3:35:16
#92309 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 1604 ms 28912 K C++ 17 / 2 K Bảo Phúc 2022-09-21 8:59:05
#71119 #486. HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) Accepted 100 1873 ms 33424 K C++ 14 / 1 K Trương Minh Đức 2022-02-06 17:44:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: