Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#63636 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 20 ms 732 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-12-16 4:20:43
#66628 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 34 ms 260 K Pascal / 2 K Nguyễn Xuân Thịnh 2021-12-28 14:36:17
#57571 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 50 ms 748 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:54:19
#117715 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 52 ms 1408 K C++ 17 / 3 K Lê Thiên Quân 2023-02-03 7:51:36
#9774 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 54 ms 752 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-13 9:25:05
#84895 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 57 ms 1360 K C++ 14 / 2 K stroke of fortune 2022-05-31 14:31:33
#6613 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 59 ms 736 K C++ 14 / 3 K Trùm CUỐI 2020-05-02 20:57:47
#84935 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 65 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Lê Nguyễn Tuấn Khôi 2022-06-01 13:00:09
#9779 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 78 ms 1152 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-13 9:29:36
#65574 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 95 ms 740 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-20 14:51:09
#66617 #555. SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) Accepted 100 854 ms 196852 K Pascal / 2 K vudinhkhoa 2021-12-28 14:10:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: